วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยในหาดใหญ่

 หาดใหญ่ ฝึกซ้อมแผน ตรวจสอบวัตถุระเบิด ,แผนช่วยผู้ประสบภัยจะที่สูง ,แผนดับเพลิงในอาคารสูง,แผนอื่นๆ ดังภาพประกอบ

imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;">
วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

อปพร. เทศบาลนครหาดใหญ่ รุ่นที่ 9

    อปพร.เทศบาลนครหาดใหญ่  รุ่นที่ 9                 

ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญสมาชิก อปพร.เทศบาลนครหาดใหญ่ ประชุมที่เทศบาลนครหาดใหญ่ วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2556เวลา 13.00 น.แจ้งเปลี่ยนสถานที่ประชุมมาเป็นห้องประชุมที่งานป้องกันฯ ข้างช่อง 11 เวลา 13.00 น.

1.)หนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0620.2/ว 809 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2548 (แม่ของ อปพร. ... กำหนด เครื่องแบบสมาชิก อปพร. การเบิกจ่ายวัสดุเครื่องแต่งกายชุดฝึก อปพร.
http://61.19.54.141/civil/menu/book.htm


2.)14 ก.ย. 2010 ... กลาง มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้. (๑) กําหนดนโยบายและแนวทางการบริหารกิจการศูนย  อปพร. ..... และขณะปฏิบัติหนาที่ใหแตงเครื่องแบบ อปพร.
http://61.19.54.141/civil/menu/procedure/1.pdf


3.)๔. การจัดหาเครื่องแบบให้กับ อปพร. กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นอาจพิจารณาตั้งงบประมาณและเบิกจ่ายค่าเครื่องแต่งกาย อปพร.
http://61.19.54.141/civil/manual/24.doc


4.)30 เม.ย. 2012 ... มี อปพร. จำนวน 1204529 คน. จังหวัดที่มี อปพร. ครบ ร้อยละ 2 แล้ว มี 46 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก พิจิตร หนองบัวลำภู นครพนม ตราด .... ทั้งนี้ แบบของเครื่องแต่งกายให้เป็น ไปตามที่ทางราชการกำหนด. 4. การจัดหาเครื่องแบบให้กับ อปพร.
http://61.19.54.141/civil/manual/10.pptเทศบาลนครหาดใหญ่
จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2556
ระหว่างวันทึ่ 27 - 31 พฤษภาคม พ.ศ.2556
รายนามผู้เข้าฝึกอบรม อปพร.รุ่นที่ 9
1.นายอนันต์ สังขวัลลิ์        08-48385999,08-36528111, E-mail: ananbusiness999@gmail.com
2.นายภูริช พลสวัสดิ์
3.นางนริศศรา บือโต
4.นางวรรณา แก้วเสถียร
5.นางวาสนา สุขสวัสดิ์
6.นางรัตนา กรวดค้างพูล
7.นายสุรพงศ์ พัฒนชาคร
8.นางรัตนา ขวัญพรหม
9.นายจาย โพธิ์ยก
10.นางจินดา แก้วรัตน์
11.นางนาง กมลชิโน
12.นางวาสนา ศรีสุวรรณ
13.นางชัญญาภัค แซ่ตั้ง
14.นางรฐา หมู่ภัทรโรจน์
15.นายจารึก บุญมณี
16.นางนิตยา บุญมาก
17.นางปวริศา ธนนิธิยศ
18.นายนวพล บุญชู
19.นายรุ่งโรจน์ ทองรักษา
20.นางธนวรรณ ศรีดำอ่อนหิรัญ
21.นส.ฟาติม๊ะ สัยบริสุทธิ์
22.นส.อรุณวรรณ เชี่ยวเลี่ยน
23.นส.สิรินดา สุวรรณรัตน์
24.นส.รุ่งรวี ส่งศรี
25.นส.ชญานันท์ สุวรรณกิจ
26.นส.พัชนี โรจน์พงศ์สถาพร
27.นางยารีนา เหมมัน
28.นางเกศินี ชาติสิริพิททักษ์กุล
29.นางภาสินี ใจตุ้ย
30.นายพิพัฒน์ ลองปัญญารัตน์
31.นางสมจิต กาญจนาภรณ์กุล
32.นางวนิดา ไชยสัตยารักษ์
33.นางเสาวลักษณ์ วิมุกติวรรณ
34.นางวิภา แซ่ฉิ้น
35.นายอิคลาส กีรติชนานนท์
36.นส.ศิริรัตน์ แซ่ตั้ง
37.นส.สายทิพย์ แซ่เอี้ยน
38.นางวรนุช แซ่หว่อง
39.นางนิตยา เสียงใหญ่
40.นางศรีนวล เอี่ยมจริง
41.นายเฉลิมชัย พรหมมาลี
42.นางวรรณา พรหมมาลี
43.นส.เกวลี มหันตมรรค์
44.นางอารี กาญสุวรรณ
45.นางเพ็ญจันทร์ เฉลิมธำรงราญ
46.นางกุหลาบ บ่อสารคาม
47.นางแจ้ง ทองวงศ์
48.นายวรุธ ไชยมาศ
49.นางเฝ่ยเหลี่ยน แซ่ฉั่ว
50.นายจรัส รัตตะมโน
51.นส.วันทนี รัตนกุล
52.นายปราจิตต์ เอียดปาน
53.นางอภินันท์ โสมเกษตรินท์
54.นายขจรเดช หีมโต๊ะหมาน
55.นายทศพล พรรณราย
56.นายสุนันท์ ชูมณี
57.นายสุริยา กล่ำพิชัย
58.นายก้องเกียตร รัตนกุล
59.นายอดุลย์ ชอบงาม
60.นายณัฐพล ศรีอมร
61.นายบุญทวี แก้วสมนึก
62.นายโนรี คลังน้อย
63.นางบังอร วงษ์เอก
64.นายอับดุลเลาะ มะเดะ
65.ส.ต.หญิงณิชาพร เชียรก้องเดช
66.นายสุพร พูนสูง
67.นางธมลวรรณ สุวรรณวงศ์
68.นายเอกพันธ์ นาหัวนิล
70.นางเกศนี ชาติสิริพิทักษ์กุล
71.นางซ้อน ผลบุญ
72.นายบุญแสน แสนลีทิวากร
73.นส.ฝุ่ยม่วย แซ่อา
74.นายทรงศักดิ์ แก้วมณี
75.นางศรีนวล เอี่ยมจริง
76.นายระวัง จันทร์ศิริ
77.นายสมบัติ คงอยู่
78.นายศักดิ์สินธุ์ เรืองสุวรรณ
79.นายอิสะมะแอ บุญจันทร์
80.นางซุนร่าน แซ่เจน
81.นายธีรศักดิ์  แก้วมณี 
82.ร.ต.ปรีชา หงส์มณี
83.นางฉุ้น เจนทะเล
84.นายวัตนา คำมงคล
85.นายสมคิด คำศรี
86.นางเจนจิรา อุ่นใจ
87.นส.อรุณวรรณ  ชูกำเนิด
 88.นส.เสฎฐินี ทองรัตน์
  89.นส.ยินดี น่วมเรือง
90.นางสุภาพร ฝันนะโร
91.นายวันเฉลิม ช่วยคง
92.นายธนกฤต ทองพูน
93.นายอิสระ อินทนกูล
94.นางพิมพ์ศิริ ใจมัตร
 95.นายสุเทพ ตันสุพงษ์
96.นส.อุไรวรรณ แสงทอง
 97.นายภาคภูมิ ไชย์มาท     
 98.นายเฉลิมชัย พูลสุวรรณ
 99.นายเสกมนต์ ทองไสย  
 100.นายสุรสิงห์ พูลสุวรรณ
  101.นายอับดุลลายิ วาเต๊ะ
  102.นายอาสนะ อรัญดร     
  103.นายสมพร ขุนจันทร์     
  104.นายชัยทัต ประณุทนรพาล    
   105.นางมามูเนาะ เบ็ญโส๊ะ
   106. นส.อังสนา วงศ์วิวัฒน์
   107.นางทองปอน นาหัวนิล     
   108.นส.พชรศร วงค์จันทร์ 
   109.นายสมพร คงทอง
  110.นายสุชาติ คงอยู่
 111.นส.วาสนา คำมากเลขที่ อปพร.9/0001/2556                          ที่ทำการ อปพร.รุ่นที่ 

                                                               วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖

เรื่อง  การคัดเลือกคณะกรรมการประสานงาน อปพร.รุ่นที่ ๙ 

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลนครหาดใหญ่

          ตามที่  เทศบาลนครหาดใหญ่ ในฐานะศูนย์อำนวยการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลนครหาดใหญ่ได้จัดการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน รุ่นที่ ๙ ในระหว่างวันที่ ๒๗ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ เทศบาลนครหาดใหญ่ จำนวนผู้ผ่านการฝึกอบรม  จำนวน  ๑๑๑  ท่าน

        ทั้งนี้ได้มีการเลือกตั้ง คณะกรรมการประสานงาน อปพร.รุ่นที่ ๙ เทศบาลนครหาดใหญ่ดังนี้ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครหาดใหญ่ ตามรายนามดังต่อไปนี้

๑. นาย อนันต์ สังขวัลลิ์                           ประธานกรรมการ

๒.      นาย จาย โพธิ์ยก                                กรรมการที่ปรึกษา

๓.      นาย ภูริศ พลสวัสดิ์                            รองประธานกรรมคนที่ ๑

๔.      นาง นริศศรา บือโต                            รองประธานกรรมคนที่ ๒

๕.      นาง  วาสนา  สุขสวัสดิ์                      กรรมการ ฝ่ายเลขานุการ

๖.      นาง  ชัญญาภัค  แซ่ตั้ง                      กรรมการ ฝ่ายเลขานุการ

๗.      นาง  รฐา  หมู่ภัทรโรจน์                     กรรมการฝ่ายเลขานุการ

๘.      นาง นาง  กมลชิโน                           กรรมการฝ่ายกองทุนและงบประมาณ

๙.      นาย  จารึก  บุญมณี                             กรรมการฝ่ายกองทุนและงบประมาณ

๑๐. นาง  วาสนา  ศรีสุวรรณ                       กรรมการฝ่ายเหรัญญิกฯ

๑๑. นาง  วรรณา  แก้วเสถียร                       กรรมการฝ่ายเหรัญญิกฯ

๑๒. นาง  จินดา  แก้วรัตน                            กรรมการฝ่ายเหรัญญิกฯ

๑๓. นาง  นิตยา  บุญมาก                            กรรมการฝ่ายทะเบียนประวัติ
 
๑๔. นาง  ปวริศา  ธนนิธิยศ                            กรรมการฝ่ายทะเบียนประวิติ

๑๕. นาย  สุรพงษ์ พัฒนชาคร                       กรรมการฝ่ายทะเบียนประวัติ

๑๖. นาย  นวพล  บุญชู                                  กรรมการฝ่ายทะเบียนประวัติ

๑๗. นาย  รุ่งโรจน์  ทองรักษา                       กรรมการฝ่ายสื่อสาร

๑๘. นาง  ธนวรรณ ศรีดำอ่อนหิรัญ                กรรมการ ฝ่ายสื่อสาร

๑๙. นางสาว  ฟาติม๊ะ สัยบริสุทธิ์                  กรรมการฝ่ายสื่อสาร

๒๐. นางสาว  อรุณวรรณ  เชี่ยวเลี่ยน            กรรมการฝ่ายสื่อสาร

๒๑. นาง  รัตนา  ขวัญพรหม                        กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

๒๒. นางสาว  สีรินดา  สุวรรณรัตน์             กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

๒๓.นางสาว  รุ่งรวี  ส่งศรี                            กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

๒๔. นางสาว  ชญานันท์  สุวรรณกิจ           กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

๒๕. นางสาว  พัชนี  โรจนพงศ์สภาพร        กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

๒๖. นาง ยารีนา  เหมมัน                              กรรมการฝ่ายสวัสดิการ

๒๗. นาง  เกศินี  ชาติสิริพิทักษ์กุล                กรรมการฝ่ายสวัสดิการ

๒๘. นาง  ภาสินี  ใจตุ้ย                               กรรมการฝ่ายระเบียบวินัย

๒๙. นาง  เสาวลักษณ์  วิมุกติจรรณ           กรรมการฝ่ายระเบียบวินัย

๓๐. นาง  วิภา แซ่ฉิ้น                                  กรรมการฝ่ายระเบียบวินัย

๓๑. นาย  อิคลาศ  กีรติชนานนท์                 กรรมการฝ่ายกำลังพล

๓๒. นางสาว  เกวลี  มหันตมรรค์              กรรมการฝ่ายกำลังพล

๓๓. นางสาว  ศิริรัตน์  แซ่ตั้ง                        กรรมการฝ่ายพยาบาล

๓๔.นางสาว   สายทิพย์  แซ่เลี้ยน               กรรมการฝ่ายพยาบาล

๓๕. นาง  วรนุช  แซ่หว่อง                            กรรมการฝ่ายพยาบาล

๓๖. นาง  นิตยา  เสียงใหญ่                          กรรมการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ

๓๗. นาง  รัตนา  กรวดค้างพลู                     กรรมการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ

๓๘. นาง  ศรีนวล  เอี่ยมจริง                         กรรมการฝ่ายอาหาร

๓๙. นาย  เฉลิมชัย  พรหมมาลี                    กรรมการฝ่ายอาหาร

๔๐. นาง  วรรณา  พรหมมาลี                      กรรมการฝ่ายอาหาร                                                            จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ                                                                  ขอแสดงความนับถือ                                                                    ( นายอนันต์ สังขวัลลิ์)

                                                                         ประธานกรรมการ อปพร.รุ่นที่ 

                                                                                 หมายเลขโทรศัพท์  08-48385999 ,  08-36528111

                                                                    Email  :ananbusiness999@gmail.com
ที่เก็บ  คณะกรรมการ  อปพร.รุ่นที่ 

 นามเรียกขาน อปพร.รุ่นที่ ๙

1.นายอนันต์ สังขวัลลิ์               นามเรียกขาน ช้างสาร 9001
2.นายภูริช พลสวัสดิ์                นามเรียกขาน ช้างสาร 9002
3.นางนริศศรา บือโต                  นามเรียกขาน ช้างสาร 9003
                                            4.นางวรรณา แก้วเสถียร           นามเรียกขาน ช้างสาร 9004

5.นางวาสนา สุขสวัสดิ์               นามเรียกขาน ช้างสาร 9005

6.นางรัตนา กรวดค้างพูล          นามเรียกขาน ช้างสาร 9006

7.นายสุรพงศ์ พัฒนชาคร        นามเรียกขาน ช้างสาร 9007

8.นางรัตนา ขวัญพรหม            นามเรียกขาน ช้างสาร 9008

 9.นายจาย โพธิ์ยก                      นามเรียกขาน ช้างสาร 9009

10.นางจินดา แก้วรัตน์               นามเรียกขาน ช้างสาร 9010

11.นางนาง กมลชิโน                  นามเรียกขาน ช้างสาร 9011

12.นางวาสนา ศรีสุวรรณ        นามเรียกขาน ช้างสาร 9012
                                         13.นางชัญญาภัค แซ่ตั้ง           นามเรียกขาน ช้างสาร 9013

14.นางรฐา หมู่ภัทรโรจน์         นามเรียกขาน ช้างสาร 9014

15.นายจารึก บุญมณี                  นามเรียกขาน ช้างสาร 9015

16.นางนิตยา บุญมาก                 นามเรียกขาน ช้างสาร 9016

17.นางปวริศา ธนนิธิยศ            นามเรียกขาน ช้างสาร 9017

18.นายนวพล บุญชู                  นามเรียกขาน ช้างสาร 9018
                19.นายรุ่งโรจน์ ทองรักษา                        นามเรียกขาน ช้างสาร 9019
                  20.นางธนวรรณ ศรีดำอ่อนหิรัญ             นามเรียกขาน ช้างสาร 9020
21.นส.ฟาติม๊ะ สัยบริสุทธิ์                        นามเรียกขาน ช้างสาร 9021
22.นส.อรุณวรรณ เชี่ยวเลี่ยน                   นามเรียกขาน ช้างสาร 9022
                                       23.นส.สิรินดา สุวรรณรัตน์                      นามเรียกขาน ช้างสาร 9023
24.นส.รุ่งรวี ส่งศรี                                     นามเรียกขาน ช้างสาร 9024
25.นส.ชญานันท์ สุวรรณกิจ                    นามเรียกขาน ช้างสาร 9025
26.นส.พัชนี โรจน์พงศ์สถาพร               นามเรียกขาน ช้างสาร 9027
27.นางยารีนา เหมมัน                               นามเรียกขาน ช้างสาร 9027
                                      28.นางเกศินี ชาติสิริพิททักษ์กุล              นามเรียกขาน ช้างสาร 9028
29.นางภาสินี ใจตุ้ย                                    นามเรียกขาน ช้างสาร 9029
 30.นายพิพัฒน์ ลองปัญญารัตน์               นามเรียกขาน ช้างสาร 9030
                                  31.นางสมจิต กาญจนาภรณ์กุล                นามเรียกขาน ช้างสาร 9031
32.นางวนิดา ไชยสัตยารักษ์                    นามเรียกขาน ช้างสาร 9032
 33.นางเสาวลักษณ์ วิมุกติวรรณ              นามเรียกขาน ช้างสาร 9033
  34.นางวิภา แซ่ฉิ้น                                    นามเรียกขาน ช้างสาร 9034
35.นายอิคลาส กีรติชนานนท์                  นามเรียกขาน ช้างสาร 9035
36.นส.ศิริรัตน์ แซ่ตั้ง                                 นามเรียกขาน ช้างสาร 9036
37.นส.สายทิพย์ แซ่เอี้ยน                          นามเรียกขาน ช้างสาร 9037
38.นางวรนุช แซ่หว่อง                              นามเรียกขาน ช้างสาร 9038
39.นางนิตยา เสียงใหญ่                             นามเรียกขาน ช้างสาร 9039
40.นางศรีนวล เอี่ยมจริง                           นามเรียกขาน ช้างสาร 9040
41.นายเฉลิมชัย พรหมมาลี                      นามเรียกขาน ช้างสาร 9041
42.นางวรรณา พรหมมาลี                      นามเรียกขาน ช้างสาร 9042
 43.นส.เกวลี มหันตมรรค์                        นามเรียกขาน ช้างสาร 9043
 44.นางอารี กาญสุวรรณ                            นามเรียกขาน ช้างสาร 9044
45.นางเพ็ญจันทร์ เฉลิมธำรงราญ          นามเรียกขาน ช้างสาร 9045
46.นางกุหลาบ บ่อสารคาม                       นามเรียกขาน ช้างสาร 9046
47.นางแจ้ง ทองวงศ์                                 นามเรียกขาน ช้างสาร 9047
48.นายวรุธ ไชยมาศ                                 นามเรียกขาน ช้างสาร 9048
49.นางเฝ่ยเหลี่ยน แซ่ฉั่ว                           นามเรียกขาน ช้างสาร 9049
50.นายจรัส รัตตะมโน                              นามเรียกขาน ช้างสาร 9050
51.นส.วันทนี รัตนกุล                               นามเรียกขาน ช้างสาร 9051
 52.นายปราจิตต์ เอียดปาน                         นามเรียกขาน ช้างสาร 9052
53.นางอภินันท์ โสมเกษตรินท์               นามเรียกขาน ช้างสาร 9053
54.นายขจรเดช หีมโต๊ะหมาน                 นามเรียกขาน ช้างสาร 9054
55.นายทศพล พรรณราย                           นามเรียกขาน ช้างสาร 9055
                                     56.นายสุนันท์ ชูมณี                                   นามเรียกขาน ช้างสาร 9056
                                57.นายสุริยา กล่ำพิชัย                              นามเรียกขาน ช้างสาร 9057
                                58.นายก้องเกียตร รัตนกุล                      นามเรียกขาน ช้างสาร 9058
59.นายอดุลย์ ชอบงาม                             นามเรียกขาน ช้างสาร 9059
60.นายณัฐพล ศรีอมร                              นามเรียกขาน ช้างสาร 9060
61.นายบุญทวี แก้วสมนึก                         นามเรียกขาน ช้างสาร 9061
                                 62.นายโนรี คลังน้อย                                      นามเรียกขาน ช้างสาร 9062
63.นางบังอร วงษ์เอก                               นามเรียกขาน ช้างสาร 9063
64.นายอับดุลเลาะ มะเดะ                      นามเรียกขาน ช้างสาร 9064
65.ส.ต.หญิงณิชาพร เชียรก้องเดช        นามเรียกขาน ช้างสาร 9065
                                    66.นายสุพร พูนสูง                                  นามเรียกขาน ช้างสาร 9066
67.นางธมลวรรณ สุวรรณวงศ์                นามเรียกขาน ช้างสาร 9067
68.นายเอกพันธ์ นาหัวนิล                       นามเรียกขาน ช้างสาร 9068
70.นางเกศนี ชาติสิริพิทักษ์กุล                นามเรียกขาน ช้างสาร 9070
71.นางซ้อน ผลบุญ                                   นามเรียกขาน ช้างสาร 9071
        72.นายบุญแสน แสนลีทิวากร                                นามเรียกขาน ช้างสาร 9072
                                 73.นส.ฝุ่ยม่วย แซ่อา                                  นามเรียกขาน ช้างสาร 9073
 74.นายทรงศักดิ์ แก้วมณี                           นามเรียกขาน ช้างสาร 9074
75......................                        นามเรียกขาน ช้างสาร 9075
76.นายระวัง จันทร์ศิริ                               นามเรียกขาน ช้างสาร 9076
77.นายสมบัติ คงอยู่                                   นามเรียกขาน ช้างสาร 9077
78.นายศักดิ์สินธุ์ เรืองสุวรรณ                   นามเรียกขาน ช้างสาร 9078
79.นายอิสะมะแอ บุญจันทร์                     นามเรียกขาน ช้างสาร 9079
80.นางซุนร่าน แซ่เจน                               นามเรียกขาน ช้างสาร 9080
81.นายธีรศักดิ์  แก้วมณี                            นามเรียกขาน ช้างสาร 9081
82.ร.ต.ปรีชา หงส์มณี                              นามเรียกขาน ช้างสาร 9082
83.นางฉุ้น เจนทะเล                                      นามเรียกขาน ช้างสาร 9083
84.นายวัตนา คำมงคล                                นามเรียกขาน ช้างสาร 9084
85.นายสมคิด คำศรี                                     นามเรียกขาน ช้างสาร 9085
86.นางเจนจิรา อุ่นใจ                                 นามเรียกขาน ช้างสาร 9086
 87.นส.อรุณวรรณ  ชูกำเนิด                        นามเรียกขาน ช้างสาร 9087
 88.นส.เสฎฐินี ทองรัตน์                            นามเรียกขาน ช้างสาร 9088
89.นส.ยินดี น่วมเรือง                                   นามเรียกขาน ช้างสาร 9089
                                 90.นางสุภาพร ฝันนะโร                            นามเรียกขาน ช้างสาร 9090
 91.นายวันเฉลิม ช่วยคง                              นามเรียกขาน ช้างสาร 9091
 92.นายธนกฤต ทองพูน                              นามเรียกขาน ช้างสาร 9092
93.นายอิสระ อินทนุกูล                           นามเรียกขาน ช้างสาร 9093
94.นางพิมพ์ศิริ ใจมัตร                                    นามเรียกขาน ช้างสาร 9094
                                     95.นายสุเทพ ตันสุพงษ์                             นามเรียกขาน ช้างสาร 9095
       96.นส.อุไรวรรณ แสงทอง                       นามเรียกขาน ช้างสาร 9096
            97.นายภาคภูมิ ไชย์มาท                          นามเรียกขาน ช้างสาร 9097
           98.นายเฉลิมชัย พูลสุวรรณ                           นามเรียกขาน ช้างสาร 9098
            99.นายเสกมนต์ ทองไสย                      นามเรียกขาน ช้างสาร 9099
        100.นายสุรสิงห์ พูลสุวรรณ                        นามเรียกขาน ช้างสาร 9100
                                      101.นายอับดุลลายิ วาเต๊ะ                          นามเรียกขาน ช้างสาร 9101
          102.นายอาสนะ อรัญดร                       นามเรียกขาน ช้างสาร 9102
        103.นายสมพร ขุนจันทร์                     นามเรียกขาน ช้างสาร 9103
      104.นายชัยทัต ประณุทนรพาล            นามเรียกขาน ช้างสาร 9104
              105.นางมามูเนาะ เบ็ญโส๊ะ                                นามเรียกขาน ช้างสาร 9105
                      106. นส.อังสนา วงศ์วิวัฒน์                                 นามเรียกขาน ช้างสาร 9106
                   107.นางทองปอน นาหัวนิล                              นามเรียกขาน ช้างสาร 9107
                                   108.นส.พชรศร วงค์จันทร์                                  นามเรียกขาน ช้างสาร 9108
        109.นายสมพร คงทอง                          นามเรียกขาน ช้างสาร 9109
       110.นายสุชาติ คงอยู่                              นามเรียกขาน ช้างสาร 9110
            111.นส.วาสนา คำมาก                          นามเรียกขาน ช้างสาร 9111
บรรยากาศในการอบรม อปพร.รุ่นที่ 9
 

 

ทำเนียบ อปพร.รุ่นที่ ๙
นายอนันต์ สังขวัลลิ์

นางวาสนา สุขสวัสดิ์

น้องฟิมล์

นายนาย

นาย

นาย

                           นางยารีนา เหมมัน                           

นาย

นาย

นาย


                   นาง ชัญญาภัค แซ่ตั้ง                           


นาย

นาย
นางวรรณา ศรีีสุวรรณ

นายเฉลิมชัย พรหมมาลี

นางวรรณา แก้วเสถียร

นายนวพล บุญชูนาย

นายจาย โพธิ์ยก


นางจินดา แก้วรัตน์นางเกวลี มหันตมรรค์

นายจรัส รัตตะมโน
นายสุรพงษ์ พัฒนชาคร

นาง นาง กมลชิโน


นางวรรณา พรหมมาลี

นายภูริช พลสวัสดิ์
นางนริศศรา บือโต


นายอิคลาศ กีรติชนานนท์

นางรัตนา กรวดค้างพูล